POZIOMY

Językowe

Poziomy Biegłości Językowej

Stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Klasyfikacja poziomów

Według Rady Europy klasyfikacje 6-ciu poziomów językowych kształtują się od poziomu A1 do C2. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej. Tym samym Rada Europy określiła jako międzynarodowy standard 6 poziomów biegłości językowej: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Standard dla wszystkich języków

Podział biegłości językowej określony przez poziomy Rady Europy (CEF) opracowano 1971 i dzięki temu wyznaczono standardy dla wszystkich języków obcych oraz możliwość zróżnicowania poziomów egzaminów i certyfikatów w różnych językach. Poziomy Rady Europy określają na całym świecie poziomy egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Poziomy językowe A1-C2

Poziom A1

Rozumiesz i potrafisz stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.

Więcej Informacji
Potrafisz przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkasz, ludzi, których znasz i rzeczy, które posiadasz. Potrafisz prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom B1

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

Więcej Informacji
Potrafisz radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafisz tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są Ci znane lub które Cię interesują. Potrafisz opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom C1

Możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz.

Więcej Informacji
Potrafisz streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafisz wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.Rozumiesz szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafisz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafisz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom A2

Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym .

Więcej Informacji
Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafisz porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafisz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B2

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne/specjalistyczne z zakresu jej specjalności.

Więcej Informacji
Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C2

Możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz.

Więcej Informacji
Potrafisz streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafisz wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.